Cjenik i uvjeti poslovanja

Tvrtka BAGI Immobilien d.o.o. upisana je u registar pri Hrvatskoj gospodarskoj komori i posluje po Rješenju o ispunjavanju uvjeta za obavljanje posredovanja u prometu nekretnina izdanom od Ministarstva Republike Hrvatske.

Naši agenti vam stoje na usluzi da vas informiraju o svim pravima i obvezama i također o visini posredničke naknade.

CJENIK posredničkih provizija za obavljeno posredovanje prilikom kupoprodaje, zamjene, zakupa i iznajmljivanja nekretnina, u skladu s čl. 27. i 28. Zakona o posredovanju u prometu nekretnina (NN 14/14).

Provizija se naplaćuje u postocima od ukupnog postignutog iznosa kupoprodajne cijene uvećana za iznos PDV-a.

KUPNJA NEKRETNINE

Provizija Agencije BAGI immobilien iznosi 3% (PDV nije uključen u cijenu) od postignutog iznosa kupoprodajne cijene nekretnine. BAGI immobilien zadržava pravo da promijeni visinu posredničke naknade, što se točno određuje ugovorom o posredovanju.

PRODAJA NEKRETNINE

Provizija Agencije BAGI immobilien iznosi 3% (PDV nije uključen u cijenu) od postignutog iznosa kupoprodajne cijene nekretnine. BAGI immobilien zadržava pravo da promijeni visinu posredničke naknade, što se točno određuje ugovorom o posredovanju.

ZAMJENA NEKRETNINE

Provizija Agencije BAGI immobilien iznosi 3% ( PDV nije uključen u cijenu) i naplaćuje se od svake strane u zamjeni, a postotak se računa od vrijednosti nekretnine koju je strana stekla zamjenom. BAGI immobilien zadržava pravo da promijeni visinu posredničke naknade, što se točno određuje ugovorom o posredovanju.

NAJAM/ZAKUP

Kod Ugovora o najmu/zakupu naplaćuje se postotak od iznosa mjesečne najamnine i to na slijedeći način:
Provizija od najmodavca i zakupodavca
75% (s PDV-om) minimalno
100% (s PDV-om) za najam ili zakup trajanja od 12-59 mjeseci
150% (s PDV-om) minimalno za najam ili zakup trajanja od 60 mjeseci (5 godina) i više

Provizija od najmoprimca i zakupnika
75% (s PDV-om) minimalno za najam
100 % (s PDV-om) minimalno za zakup
100% (s PDV-om) za najam ili zakup trajanja od 12-59 mjeseci
150%(s PDV-om) minimalno za najam ili zakup trajanja od 60 mjeseci (5 godina) i više
BAGI immobilien zadržava pravo da promijeni visinu posredničke naknade, što se točno određuje ugovorom o posredovanju.

PRESTANAK UGOVORA

Ako ugovorne strane ne dogovore rok na koji sklapaju Ugovor o posredovanju, smatra se da je Ugovor o posredovanju u prometu nekretnina sklopljen na određeno razdoblje od 12 mjeseci i može se sporazumom stranaka više puta produžiti.
Ugovor o posredovanju sklopljen na određeno vrijeme prestaje istekom roka na koji je sklopljen ako u tome roku nije sklopljen ugovor za koji je posredovano ili otkazom bilo koje od ugovornih strana. Nalogodavac može otkazati nalog za posredovanje pod uvjetom da opoziv nije protivan načelu savjesnosti. Postupak otkaza naloga s tim u svezi ne može pasti u nevrijeme s namjerom da se posrednika liši ili svjesno ošteti prava na naknadu.
Ukoliko Nalogodavac tijekom trajanja naloga za posredovanje, ili nakon njegovog opoziva, ne dužem od dvije godine, mimo Posrednika zaključi pravni posao s osobom s kojom ga je Posrednik doveo u vezu, ili ga zaključi putem drugog posrednika, a koji ga je u vezu s trećom osobom doveo nakon Posrednika, smatrati će se da je postupio protivno savjesnosti (u smislu čl. 12. Zakona o obveznim odnosima), te je dužan Posredniku u cijelosti namiriti posredničku proviziju. Nalogodavac je dužan nadoknaditi posredniku učinjene troškove za koje je inače bilo izričito ugovoreno da ih nalogodavac posebno plaća.

Ako u roku ne dužem od vremena trajanja sklopljenog ugovora o posredovanju nakon prestanka tog ugovora nalogodavac sklopi pravni posao koji je pretežito posljedica posrednikova djelovanja prije prestanka ugovora o posredovanju, dužan je posredniku platiti posredničku naknadu u cijelosti.